Modernt skogsbruk

Skogsbruk

Schedewij Säteri omfattar ca 670 ha skogsmark. Skogsbruk i allmänhet är en långsiktig verksamhetsgren. Ett slags kapital som skall växa och ge ekonomisk stabilitet åt en fastighet över generationer. I Sverige är vi mycket duktiga på att sköta skog efter dessa premisser. Detta eftersträvas även på Schedewij.

Skogsbruket omfattar traditionell skogsförvaltning och skogsbruk med gallring, avverkning, plantering och annan skogsskötsel. Fastigheten har totalt ca 670 hektar produktiv skogsmark. Den består av ca 40% tall, 46% gran och hela 5% mycket gammal ek som är värdefull för naturen men inte för ekonomin.

Tillväxten på fastigheten är ca 3.700 m3sk/år och medeltalet på 150m3sk/ha. Huvudavverkningsförslaget ligger på en nivå en bra bit under tillväxten. Det betyder att vi successivt ökar skogsvirkesinnehållet.

Vi vårdar tallskogen extra noga för att få fram raka och grova tallar till de furugolv vi producerar. Det är förstås ett mycket långsiktigt arbete, men de förutsättningar vi ger skogen idag kommer nästa generation till del.

Vi har dessutom avsatt stora arealer, drygt 50 ha eller ca 10 % av skogsmarken, till skyddade biotoper för växter och vilt. Vi arbetar efter en så kallad Grön Plan. Hänsyn till natur, viltets behov och skogslandskapet skönhetsvärden präglar allt vårt arbete i skogen.

EU-bidrag för att bevara den vackra miljö runt Schedewij

För att bibehålla vår vackra miljö runt Schedewij har vi ett projekt för att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen.

Det är två områden på sammanlagt 2,7 ha som har åtgärdats och som vi nu erhållit EU-bidrag för.

Skedevi 1:5 
Har gjort en röjnings och frihuggnings insatts på 2,7 ha för skogens miljövärden med stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling under 2019.

Utförda åtgärder:  Frihuggning av dom äldre träden , främst Ek och Lind.  Äldre hasselbuketter lämnas oröjda. En del yngre granar har sparats. Död ved har skapats genom minst 10 ca höga stubbar.

Miljömål:  Bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturvärden samt uppfylla miljömålet Levande skog.

Se länk till beslut för mera info om syfte, mål och de åtgärder vi gjort.